** Tập 9 C

q5

STOP !

XXX

Tất cả bài vở trong mục này được xếp vào loại
Thơ Không Đứng Đắn của Nhóm Nhảm.
Người đứng đắn đừng đọc .
Nếu đọc miễn phê phán

unnamed

Tạm để dành
Comments
  1. nguyentamhan says:

    Bạn bè bù khú mà .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s