* Đường thi – NTH – Tập 6

A-Beautiful-Autumn-Stream-0

長相思
白居易

汴水流,
泗水流,
流到瓜洲古渡頭。
吳山點點愁。

思悠悠,
恨悠悠,
恨到歸時方始休。
月明人倚樓。

Trường tương tư
*
Bạch Cư Dị
*
Biện thuỷ lưu, 
Tứ thuỷ lưu, 
Lưu đáo Qua châu cổ độ đầu. 
Ngô sơn điểm điểm sầu. 

Tứ du du, 
Hận du du, 
Hận đáo quy thời phương thuỷ hưu. 
Nguyệt minh nhân ỷ lâu.

***
Dai dẳng nỗi nhớ nhung
*
Biện một dòng trôi
Tứ một dòng trôi
Qua Châu dòng chảy hợp đôi
Núi Ngô man mác một trời buồn tênh

Ý lan man
Sầu chứa chan
Buồn dâng … hoà cảnh … bẽ bàng
Lầu trăng lồng bóng , đêm hoang mơ hồ

Nguyễn Tâm Hàn – Jan. 2014

**********************************************

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s